Formasyon Başvuru Koşulları

29 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşen ilk İYPPD Genel Kurulunu takiben bir yıl süresince yeni üye alımı gerçekleşmeyecek olup, 2023 Mayıs ayı sonrasında dernek tüzük kurallarına uygun olarak üye alımı gerçekleştirilecektir.

Derneğin aday, asil ve onursal olmak üzere üç tür üyeliği vardır:

Formasyonda “Aday Üye” olma koşulu:

 1. Derneğe yalnızca yetişkin ruh sağlığı ve hastalıkları alanında en az PDR veya Psikoloji Lisans mezunu olmak üzere, PDR veya Klinik Psikoloji Yüksek Lisans ve/veya Doktora mezunları ile Tıp Fakülteleri Psikiyatri Uzmanlığı almış hekimlerle, uzmanlığını yapmakta olan Psikiyatri Asistanları başvurabilir. Başvuru koşullarında; mezuniyet dışında alanda üç yıldır yetişkin hasta görüyor olmak, iki yıldır haftada iki devam ettiği kendi terapi veya psikanalizinde olmak gerekmektedir.
 2. En az haftada iki kez yüz yüze terapiye gidilen psikanalitik psikoterapistler EFPP kriterlerinin tamamını karşılayan kişiler olabileceği gibi IPA üyesi psikanalistler ya da divan onayını almış psikanalist adayları da olabilirler. Psikanalize giden üyelerin ise haftada en az üç kez psikanalize ya da divan onayı olan psikanalist adaylarına gidiyor olmaları gerekmektedir.
 3. Terapiye gidilen kişinin kendi psikanalitik psikoterapist/analist olma süreçlerini bırakmaları ya da vefat etmeleri gibi durumlarda aday üyelerin yeni bir terapi sürecine başlamaları zorunludur. Aynı durum analizden geçen üyeler için de geçerlidir. Bu şartları sağlayan kişi özgeçmişi, diploması ve motivasyon mektubuyla formasyon komitesine başvurur. Başvuru yapan adayın kabulüne, reddine ya da beklemesine karar verilir. Red cevaplarında ilgili açıklama yapılır. Tüm bu kriterleri halihazırda karşılayan kişiler direkt olarak dernekte “Yetişkin Aday Psikanalitik Psikoterapist” yani formasyonda “Aday Üye” olurlar.
 4. İstisna olarak farklı alandan mezun, PDR/Psikoloji yüksek lisans veya PDR/psikoloji doktorasını tamamlamış, alanda 5 yıl deneyimli ve iki yıldır psikanalitik psikoterapi (haftada en az iki kez) veya psikanalizde (haftada en az 3 kez) olan kişiler de müracaat edebilirler. Bu başvurular da diğer başvurular gibi yapılacak öngörüşmelerle değerlendirilir. Kabul, red veya daha ileri bir tarihe başvuru şeklinde sonuçlanır. Red cevapları gerekçelendirilerek açıklanır.

Formasyonda “Asil Üye”olma koşulu:

 1. Adaylar, dernekte EFPP kriterlerini karşılamış olan dört Formatör psikanalitik psikoterapistle oluşturulacak olan Formasyon Komitesi içinde değerlendirilecektir. 4 Formatör Psikanalitik Psikoterapist oluşana kadar üye başvuruları Formasyon Komitesinde EFPP üyesi olan, formasyon sürecini tamamlamış ya da devam eden Formatör Psikanalitik Psikoterapist ve/veya IPA üyesi Psikanalistler tarafından değerlendirilecek, uygun adaylar EFPP kriterlerini içeren teorik eğitime başlayabileceklerdir. Eğitime başladıktan iki yıl sonra da EFPP kriterlerini karşılayan yetişkinle terapi alanında on yıl deneyimli, formatör psikanalitik psikoterapist veya IPA üyesi psikanalistten süpervizyon almaya başlayabileceklerdir. Teorik seminerler, klinik seminerler ve süpervizyonlarla bireysel psikoterapi veya psikanalizde tüm süreçleri tamamlayan adaylar “Yetişkin Psikanalitik Psikoterapisti” “Asil Üye” olarak adlandırılacaklardır. Dernek, ilk Genel Kurula kadar belirlenmiş olan belirlenen yirmi iki kişi dışında, Genel Kurulu takiben derneğe uygun olup da tüm kriterleri karşılayan “Asil Üyeler” dışındaki üyeleri bir yıl boyunca kayıt etmeyecek, öncelik olarak içerideki üyelerin eksiklerinin tamamlamasını hedefleyecektir. Genel Kuruldan bir yıl sonra yeni formasyon eğitimine “aday üyelik”lerin kabulüne başlanacaktır. Başvuruda tüm kriterleri karşılayan kişiler terapi/analiz ve süpervizyonlarını yazılı olarak (seans sıklığı, süpervizör adı, süpervizörle görüşme sıklığı ve süresi ve süpervizör görüşü) belgelemelerinin yanı sıra derneğin tüm teorik eğitim ve formatör kriterlerinin gereklerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Dernek içindeki üyelerin vereceği eğitimler, kurucu üyeler ile genel kurul üyelerinden ya da dışarıdan tüm kriterleri karşılayan ve üye olan diğer “Asil Üye”ler arasından en az dört kişinin kendi süreçlerini EFPP kriterlerine göre tamamlamasıyla başlayacaktır.
 2. Süpervizyona Başlamak İçin: Formasyonda teorik eğitiminin iki yılını dolduran ve kendi psikanaliz veya psikanalitik psikoterapi süreci devam eden aday üyeler, formasyon komitesine hangi süpervizörle çalışmayı planladıklarını, çalışma sıklıklarını yazıyla bildirir ve kendisine onay verildikten sonra çalışmaya başlarlar. Psikanalitik psikoterapi veya psikanaliz sürecini tamamlamış olan dernek üyeleri de bunu yazılı olarak belgelemek durumundadırlar.
 3. İYPPD Formasyon Sürecini Bitirme Koşulları:
  İYPPD, Avrupa Psikanalitik Psikoterapi Federasyonuna bağlı bir oluşumdur. Bu anlamda formasyonu tamamlamak için EFPP’nin belirttiği koşulların hepsinin karşılanmış olması gerekir. Bunlar;

  • İYPPD bünyesinde yürütülen teorik ve klinik seminerleri %80 devam koşulunu sağlayarak tamamlamak (Toplamda 360 saat),
  • En az dört yıl yüz yüze haftada iki veya üç kriterlere uygun psikanalitik psikoterapistle veya haftada üç divanda psikanaliz veya haftada iki yüz yüze psikoterapi çalışmasını sürdürmüş olmak,(Psikanalitik psikoterapistin veya Psikanalist/Psikanalist adayının kendi üyeliğinden ayrılık/vefat durumlarında kriterlere uygun yeni bir kişiyle en baştan çalışmaya başlaması gerekir.)
  • EFPP üyesi formatör psikanalitik psikoterapistle süpervizyonunu tamamlamak. Farklı şehir ve ülkelerde olunmadığı takdirde süpervizyonlardan en az birinin yüzyüze olması, zorunlu durumlarda diğer süpervizyonun da hibrit olarak gerçekleşmesi kabul edilir.
  • Toplamda üç yüz altmış saatten az olmayan en az iki hasta görüyor olmak,
  • Bir hastayı haftada iki hatta tercihen haftada üç kez toplamda iki yüz kırk seans görmek,
  • Eğitime dahil olan vakaların süpervizyonda olması ve bir tanesinin tamamlanma sürecindeki bir terapi süreci olması önerilir.
  • Formasyonda süpervizyona götürülen hastalar haftada iki kez yüz yüze görülüyor olmalıdır.
  • Çocuk gözlemi deneyimi ve çocuk gözlemi süpervizyonu, grup süpervizyonu ile birçok ruhsal rahatsızlıklarla ilgili farklı birim ve hastane deneyimi önerilenler arasındadır.
  • Süpervize edilmiş, klinik bir vaka yazılı olarak sunulmalıdır.
 4. Nihai Adım: Bu basamakları tamamlayan aday, aldığı seminerlere ve süpervizyonlara dair bilgileri içeren bir mail ile komiteye başvurur. Ayrıca adayın süpervizörlerinin de adayın süpervizyon süreci hakkındaki görüşlerini içeren bilgiyi mail ile Formasyon Komitesine iletmesi beklenir. Başvurusu değerlendirilen aday, koşulları tamamladığına kanaat getirilirse bitirme görüşmesi için Formasyon Komitesi tarafından bitirme görüşmesine davet edilir. Bu görüşmede adayın süpervizyon olgularından birisini sunması beklenir. Bu olguda adayın vakayı kesintisiz sürdürmüş olması, kendisi ve vaka üzerine aldığı süpervizyonla eleştirel düşünebiliyor olması ve psikanalitik psikoterapi çerçevelerine uygun analitik bir duruşla vakayı dinliyor olması ve kendi karşı aktarımı üzerine çalışabilir olması esastır.
 5. Yetişkin Psikanalitik Psikoterapi alanında Formatör Süpervizör ve Formatör Psikoterapist olabilmek için EFPP kriterlerini karşılaması, Formatör Adayı Süpervizörün dernek içi diğer Formatör Süpervizörün sunduğu seminerde iki yıl yardımcı olması, kendisinin seminer sunabilmesi, daha sonra da kendi süpervizyon grubunu oluşturarak, diğer formatörlere klinik bir vaka sunması esastır.

(İYPPD Formasyon Başvuru Duyurusu)

 

Formasyon Komitesi

formasyon@iyppd.org