Üyelik Koşulları, Üyeliğe Başvurma ve Kabul Edilme

  • Üyelik koşullarına uygun kişiler, kişisel ve mesleki kimlik bilgilerini (mezuniyet belgesi, nüfus cüzdanı arkalı, önlü fotokopi, doldurulmuş üyelik formu,fotoğraf) derneğin matbu üyelik formuna işledikten sonra derneğin formasyon komitesine başvuruda bulunurlar. Formasyon komitesinin yapacağı görüşmeler doğrultusunda uygun bulunan adaylar, belgeleri ve fotoğraflarıyla beraber başvurularını tamamlayarak “formasyonda aday üye” olurlar. Aday üye, tüm süreçleri tamamladıklarında da asil üye olurlar.Aday üye ve asil üye üyelik aidatı ödemesi yapar ve dernek içinde oy kullanma hakkına sahiptir.
  • Formasyon Komitesine yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Formasyon Komitesinin yapacağı görüşmeler neticesinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.
  • Dernekte bütün üyeler için kayıtlı oldukları bir üye kütüğü tutulur. Her üye her yıl üye aidatı ödemekle yükümlüdür.

Onursal Üyelik

Onursal Üyelik, Merkez Genel Kurulu üyelerinin 1/5’inin ya da Merkez Yönetim Kurulu’nun önerisi ile Merkez Genel Kurulu kararıyla kesinleşir.